Mellan raderna

Samtalet som sker mellan parterna bär ofta en djupare betydelse än enbart ordens, i många fall har samtalen en avgörande innebörd. I sådana sammanhang är förmågan att läsa mellan raderna av stor betydelse.

Våra kvalificerade tolkar har förutom utbildning och många års erfarenhet en gedigen förståelse för kulturbundna och språkliga avvikelser inom översättning. Med förståelse och erfarenhet tacklar vi våra uppdrag med ett engagemang som många gånger sträcker sig utöver vår vanliga arbetsbeskrivning. Vi glömmer inte att det i slutändan är människor vi tolkar för och att det därför är extra viktigt med vad som står mellan raderna.

Språk är vägen

För oss är språk vägen och vi anser det vara värdefullt att vägen mellan individen och individens möjligheter är fri och tillgänglig. Dock har det uppmärksammats att dagens behov av kommunikation inte fullt tillgodoses genom befintliga språktjänster. I de flesta fall anlitas språktjänsten för att försäkra att myndigheter kan utföra sitt arbete på ett lagenligt och adekvat sätt. Möjligheten för individen med behov att anlita samma språktjänst är ytterst begränsad. Paradoxen är att individen med behov av språktjänst ofta saknar medel för att på egen hand anlita denna. Vi arbetar därför ideellt med att ge tillbaka genom att dela med oss av det vi kan bäst. AZ söker ständigt samarbete inom privat- och offentlig sektor i vår strävan efter ett jämlikt samhälle med lika villkor för alla.

Se vår Q&A vettja!